Tájékoztató építményadó bevezetéséről és bevallási kötelezettségről

Tisztelt Adózó!

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv) felhatalmazása alapján Kaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 7/2018. (III.26.) számú rendelettel 2019. január 1-jei hatállyal építményadó bevezetéséről döntött. A rendelet értelmében adóköteles a város illetékességi területén lévő lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (a továbbiakban együtt: építmény).

Mentes az adó alól:

a Htv. 13. § -ában meghatározott építmények:

 • a szükséglakás,
 • a kizárólag az önálló háziorvosi tevékenységről szóló törvény szerinti, háziorvos által nyújtott egészségügyi ellátás céljára szolgáló helyiség,
 • az atomenergiáról szóló törvény szerint kizárólag radioaktív hulladék elhelyezésére, illetve kiégetett nukleáris üzemanyag tárolására használt építmény,
 • az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló építmény, vagy állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló építmény (pl.: istálló, üvegház, terménytároló, magtár, műtrágyatároló), feltéve, hogy az építményt az adóalany rendeltetésszerűen állattartási, növénytermesztési tevékenységhez kapcsolódóan használja.
Továbbá az önkormányzati rendelet értelmében mentes az építményadó alól:
 • a magánszemély tulajdonában álló lakás és lakóház, ha azt az ingatlan nyilvántartás szerint feltüntetett rendeltetésének megfelelően használják,
 • a magánszemély tulajdonában álló garázs, ha azt az ingatlan nyilvántartás szerint feltüntetett rendeltetésének megfelelően használják,
 • társasházak közös használatú helyiségei és közös használatú területei, ha azt az alapító okiratban feltüntetett rendeltetésének megfelelően használják,
 • magánszemély tulajdonában álló külterületi építmény.
Benyújtási határidő:
 • Az adóbevallás benyújtási határideje az adókötelezettség keletkezésétől számított 15. nap, vagyis az adóév január 15. napja.
 • Mentesül az építményadó bevallás benyújtási kötelezettség alól az a vállalkozónak nem minősülő adóalany, akit építményadó fizetési kötelezettség nem terhel.
 • Az adózónak az adókötelezettséget érintő változást (pl. építmény bővítése, lebontása) annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül az adóhatóságnak be kell jelentenie az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. 2. számú melléklet II. 4. pontja értelmében. Az adókötelezettséget érintő változást a következő év első napjától kell figyelembe venni.
Általános tudnivaló:
 • Az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély jogerőre emelkedését követő év első napján keletkezik. Az engedély nélkül épült vagy anélkül használatba vett építmény esetén az adókötelezettség a tényleges használatbavételt követő év első napján keletkezik.
 • Az adókötelezettséget érintő változást (így különösen a hasznos alapterület módosulását, az építmény átminősítését) a következő év első napjától kell figyelembe venni.
 • Az adókötelezettség megszűnik az építmény megszűnése évének utolsó napján. Az építménynek az év első felében történő megszűnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik.
 • Az építmény használatának szünetelése az adókötelezettséget nem érinti.
Az adó alanya:

Az adó alanya az, aki a naptári év (a továbbiakban: év) első napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött, és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak (megállapodási nyilatkozatban).

Az építményadó alapja:

Az építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete.

Az építményadó éves mértéke:
 • 500 m2-ig 10 Ft/m2/év
 • 501 m2-től 5000 m2-ig 20 Ft/m2/év
 • 5001 m2-től 25000 m2-ig 30 Ft/m2/év
 • 25001 m2-től 100 Ft/m2/év
 • Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről szóló 2016.évi LXXIV. törvény szerinti reklámhordozó. Az adó alapja a reklámhordozó reklámközzétételre használható, m2-ben – két tizedes pontossággal – számított felülete. Az adóalap megállapításánál az adó évi mértéke 1.000 Ft/m2.
Bevallás:
 • A benyújtott bevallás feldolgozása után az adózók határozattal értesülnek a fizetési kötelezettségről, mely határozat részletesen tartalmazza az építményadó összegét és a fizetési határidőt. Ezt követően a Hatóság újabb határozatot nem hoz, mindaddig, míg az adózó az építményre vonatkozóan változást nem jelent be.
 • A bevallási kötelezettség alól nem mentesít az, ha az adófizetésre kötelezett nem kap értesítést vagy bevallást. Ebben az esetben a kötelezettnek kell gondoskodni a bevallás beszerzéséről, a nyomtatvány megtalálható és letölthető a kaba.hu/helyi-adozas oldalról (“Építményadó” elnevezésű tömörített fájl). Az elkészített és aláírt nyomtatvány postai úton illetve személyesen nyújtható be hivatalunkhoz. Kérjük, hogy a bevallást hiánytalanul töltsék ki, és – ha az szükséges – a megállapodási nyilatkozatot is mellékeljék! A bevallás aláírás nélkül érvénytelen.
 • A bevallás kötelező eljárási cselekmény, ezért elmulasztása mulasztási bírságot von maga után!
Az alkalmazott jogszabályok:
 • Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.)
 • Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. (Art.)
 • Kaba Város Önkormányzat 7/2018. (III.26.) számú rendelete

Pápai Tamás
jegyző