top
logo
Ma 2017. május 01., hétfő, Fülöp, Jakab és Zsaklin napja van. Holnap Zsigmond napja lesz.

FOTÓGALÉRIA

KABAI HÍRMONDÓ


Címlap
AKTUÁLIS HÍREK PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Sári Melinda   

Az engedélyezési eljárás dokumentumait itt letöltheti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tájékoztatás
desztilláló-berendezés bejelentéséről és egyéb kapcsolódó szabályokról


A magánfőző a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést az azt követő 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. Első esetben ezt a bejelentést a már meglévő berendezésekről 2015. január 15-ig kellett teljesíteni. A 2014. évi LXXIV. törvény alapján jelentősen módosultak a jövedéki adóról és jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény ( továbbiakban: Jöt.) egyes rendelkezései.

A Jöt. módosításának célja az Európai Uniós szabályokkal való harmonizáció megteremtése.

A magánfőzésre vonatkozó szabályok 2015. január 1-jétől jelentős mértékben megváltoztak. Magánfőzésnek a párlatnak a magánfőző lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlatelőállítás céljára kialakított desztillálóberendezésen a magánfőző által végzett előállítása minősül, de évente legfeljebb 50 liter mennyiségig.

A 2015. évtől a magánfőző desztillálóberendezésének bejelentésével kapcsolatban és a magánfőzésnél az adóbevallással és az adó megfizetésével kapcsolatos eljárásban a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatóság jár el. ( Jöt.5.§. (9) bekezdés)

Magánfőzőnek az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy minősül, aki saját tulajdonú gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, saját tulajdonú desztillálóberendezéssel rendelkezik. A magánfőző az évente előállítható párlatmennyiség túllépése esetén a többletmennyiséget haladéktalanul köteles bejelenteni a vámhatóságnak és a vámhatósággal egyeztetett módon gondoskodni a többletmennyiség megsemmisítéséről. ( Jöt. 67/A.§. (6) bekezdés )

A magánfőzésben előállított párlat adója évi 1000.-Ft, melyet a magánfőzőnek kell megfizetnie, és amely a magánfőző lakóhelye szerinti önkormányzatnak a bevétele. A magánfőzőnek az előállított magánfőzött párlat utáni adóbevallási és adófizetési kötelezettségét a tárgyévet követő év január 15-ig – együtt – kell teljesítenie a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. Ha a magánfőző nem állított elő tárgyévben magánfőzött párlatot, akkor nem keletkezik tárgyévre vonatkozóan adóbevallási kötelezettsége. ( Jöt. 3.§. (3) bekezdés, 5. §. (9) bekezdés, 64. §. (6) bekezdés, 67/A.§.(4) bekezdés)

A magánfőzött párlat kizárólag a magánfőző, családtagjai vagy vendégei által fogyasztható el, feltéve, hogy értékesítésre nem kerül sor. A magánfőzött párlat csak alkoholtermék-adóraktár részére értékesíthető. ( Jöt. 67/A. §.(7) bekezdés)

2015. január 1-jétől a magánfőző a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést az azt követő 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. E tulajdonszerzés nem engedélyköteles. A bejelentésben meg kell adni a nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés időpontját, a desztillálóberendezés űrtartalmát és tárolásának, használatának helyét, ha az eltér a magánfőző lakcímétől. A magánfőző köteles megőrizni és hatósági ellenőrzéskor bemutatni a desztillálóberendezés feletti jogszerű tulajdonszerzést igazoló iratot. ( Jöt. 67/A. §. (1) és (3) bekezdés )

Egy desztilláló-berendezés több személy közös tulajdonát is képezheti, ilyenkor a tulajdonosok választása szerint kell bármelyikük lakóhelye szerinti önkormányzathoz megtenni a bejelentést. Az adott önkormányzat értesíti e bejelentésről a többi érintett hatóságot/adóhatóságot.

Ha 2015. január 1-jét megelőzően történt a magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés, akkor a magánfőzőnek 2015. január 15-ig kell megtennie a bejelentést. (Jöt. 5.§. (9) bekezdés, 67/A. §. (1)-(3) bekezdései, 128/K. §. (1) bekezdés)

Az önkormányzati adóhatóság a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzésről szóló magánfőzői bejelentésről, valamint a magánfőző adóbevallásáról értesíti a vámhatóságot és a bejelentéssel, bevallással érintett másik önkormányzati adóhatóságot. Az önkormányzati adóhatóság az értesítést a teljesítést követő hónap 15. napjáig küldi meg az illetékes vámhatóság részére. ( Jöt. 67/A. §. (5) bekezdés)

Az adóraktár részére történő értékesítéskor, illetve ha a magánfőző az általa előállított magánfőzött párlattal kíván részt venni párlatok számára meghirdetett versenyen, a párlat eredetét a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés szerinti bejelentésről, valamint a párlat után megfizetett adóról kiállított önkormányzati adóhatósági igazolás igazolja. ( Jöt. 67/A. §. (8) bekezdés)

Magánfőzés esetén az adó megállapításához és az adótartozás végrehajtásához való jog az előállított magánfőzött párlat utáni adóbevallási kötelezettség bevallási határidejétől számított 1 év elteltével évül el. ( Jöt. 67/A.§. (9) bekezdés)
A törvény hatályba lépését megelőzően előállított magánfőzött párlatra 2014. december 31-ét követően is az előállításkor érvényes rendelkezések az irányadók. A törvény hatályba lépését követően előállításra kerülő párlatok tekintetében azonban már az új szabályokat kell alapul venni. ( Jöt. 128/K.§. (2) bekezdés)

Fontos változás, hogy jövőre az önkormányzatnak fizetendő évi 1.000.-Ft-os átalányadó ellenében 50 liter tiszta szesz, azaz 100 liter 50 térfogat százalékos alkoholtartalmú párlat állítható elő magánfőzésben. A saját fogyasztás céljából előállított magánfőzött párlat adómentessége 2015. január 1-jétől megszűnik, és amennyiben tárgyévben a magánfőző állít elő párlatot, 1.000.-Ft/ év átalányadó-fizetési kötelezettsége keletkezik.

Fentiek alapján tehát aki jelenleg kabai lakos és 2015. január 1-jét megelőzően magánfőzéshez használt desztilláló berendezést vásárolt, bejelentést kell tenni Kaba Város Önkormányzati Adóhatósághoz ( Városháza fszt. 11. sz. iroda) . Az erre a célra szolgáló nyomtatvány  beszerezhető az ügyfélszolgálaton, letölthető itt)

A bejelentésben a  nevet, lakcímet, adóazonosító jelet, a tulajdonszerzés időpontját és a desztilláló-berendezés űrtartalmát kell megadni, továbbá a berendezés tárolásának, használatának helyét is, ha az eltér a magánfőző lakcímétől.
A magánfőzés utáni adóbevallást évente egyszer ( első esetben a 2015. évi adóévről 2016. január 15-ig), az átalányadó-fizetési kötelezettséggel együtt, a tárgyévet követő év január 15-ig kell megtenni, illetve teljesíteni a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz.

A bejelentés elmulasztása mulasztási bírság megállapítását vonhatja maga után, melynek mértéke 200 ezer forintig terjedhet. ( az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.tv.172.§.(1) bekezdés).

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A KABAI RÁKÓCZI UTCA KORSZERŰSÍTÉSE ÉS FEJLESZTÉSE

Kaba Város Önkormányzata 288 316 410 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, az Észak-alföldi Operatív Program „Önkormányzati utak fejlesztése” tárgyú pályázat keretében.  A projekt, a támogatási szerződés aláírásával egyidejűleg, 2013. június 27-én kezdődött meg, befejezése 2014. október 30-án várható. A beruházás célja a település legjelentősebb útjának felújítása, parkolók és buszöblök kialakítása, valamint a meglévő kerékpárút bővítése. A fejlesztés eredményképpen mintegy 2500 m út és 250 m járda lett felújítva, a kerékpárút 300 m-es szakasszal került bővítésre.

Kaba, az Alföldön, Hajdú-Bihar megyében a 4-es számú főút mellett fekszik, Debrecentől 30 km-re. A város infrastrukturális fejlesztése jelentős célként fogalmazódott meg a helyi döntéshozók körében az elmúlt fejlesztési időszakban. Az Észak-alföldi Operatív Program keretében kiírt pályázati lehetőséget kihasználva, 2012. januárjában került benyújtásra a pályázat, melyet 2012. májusában ítéltek támogatásra.

A projekt a települést átszelő Rákóczi utat érinti, mely a város legjelentősebb útja, hiszen valamennyi kapcsolódó gyűjtőút keresztezi, vagy ezen útról indul. Az előkészítési szakasz befejezését követően 2014. január 14-én került átadásra a munkaterület, majd bizonyos előre nem látható műszaki tartalom és véghatáridő módosítást követően 2014. október 20-án zajlik a műszaki átadás-átvétel.

A projekt hosszú távú célja, a közszolgáltatásokhoz való akadálymentes, gyors és biztonságos hozzáférés kialakítása, zöld felületek növelése, az autós, kerékpáros és gyalogos közlekedés körülményeinek javítása, a vízelvezetés problémájának megoldása, a gyalogos és kerékpáros közlekedés biztonságának növelése, parkolási lehetőségek javítása.

A beruházás mellett párhuzamosan zajlott külső szakértők bevonásával a pénzügyi projektmenedzsment, a tájékoztatási és nyilvánossági feladatok ellátása, a műszaki ellenőrzés, valamint záró tevékenységként a projekt független könyvvizsgálata.

A projekt teljes költsége 320 351 567 Ft, mely az Európai Unió és a magyar állam támogatásával 32 035 157 Ft önkormányzati önerő biztosításával valósult meg.

 

RENDŐRSÉGI TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Püspökladányi Rendőrkapitányság központi száma a
+36 (54) 517-000 munkanapokon 06:00 és 20:00 óra között érhető el. A nap 24 órájában segélyhívás kérését, bejelentés megtételét, egyéb információ közlését a 112-es, 107-es segélyhívószámok egyikén, valamint a +36 (70) 491-1405 telefonszámon lehet kezdeményezni.

Püspökladányi Rendőrkapitányság

Légy te is a járási mentőszervezet tagja !


Váratlan események bármikor bekövetkezhetnek, amikor nem képes egyedül megoldani azt az érintett. Ilyenkor még nagyobb szükség van azokra, akik önként vállalják a bajba jutottak és vagyoni értékeik mentését. A hatékony és gyors fellépés érdekében járási mentőszervezetek létrehozásával közösen biztosíthatjuk azt az érzést, hogy nem vagyunk egyedül a bajban, számíthatunk segítségre. Ha Ön munkájával, eszközeivel önként részese lenne egy olyan csapatnak, amely a tűzoltókkal karöltve felkészülten győz a kihívások felett, akkor jelentkezzen a Járási Önkéntes Mentőcsoportba! A mentőcsoportba nem csak az egyének jelentkezését várjuk, hanem olyan civil közösségeket is, melyek közösen segítenék a munkánkat. Előzetesen jelentkezni lehet a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címen illetve a polgármesteri hivatalban.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A hulladéklerakó rekultivációval kapcsolatban tartott sajtótájékoztató anyagát, itt letöltheti.

 

"Kaba város szociális célú városrehabilitációja” pályázat dokumentumait itt letöltheti. (Akcióterületi terv, Integrált városfejlesztési stratégia)

Településünket a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja.

 

 

Módosítás dátuma: 2017. április 07. péntek, 09:22
 

Sikeres pályázatok

Hirdetés

VENDÉGEK SZÁMA

Oldalainkat 41 vendég böngészi

bottom
top

bottom

KABA VÁROS HONLAPJA