Közoktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sportbizottság

Feladata az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata alapján

 • Részt vesz az alapfokú oktatási, nevelési, közművelődési önkormányzati feladatokban;
 • közreműködik a sportszervezési feladatok ellátásában;
 • javaslatot tesz az állami, nemzeti, helyi ünnepségekre, kulturális és sport rendezvényekre;
 • kidolgozza és folyamatosan figyelemmel kíséri az önkormányzat törvényben előírt közművelődési feladatai helyi formáját;
 • helyi újság, helyi műsorszolgáltatás tevékenységének értékelése.

Közoktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sportbizottság tagjai

 • Bartha Tibor (elnök)
 • Boldoghné Kiss Ágnes
 • Dr. Nagy István
 • Kovács Gusztáv
 • Vágó Emese
 • Mester Lajos
 • Janka Zsoltné

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság

Feladata az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata alapján

 • Véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló tervezetét;
 • figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a sajátbevételekre, a vagyonváltozás alakulásra, értékeli az azt előidéző okokat;
 • vizsgálja a hitelfelvétel indokait és megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és fegyelem érvényesítését;
 • vizsgálati megállapításait közli a képviselő-testülettel, ha az a megállapításokkal nem ért egyet, a vizsgálati jegyzőkönyvet észrevételeivel együtt megküldi az Állami Számvevőszékhez;
 • részt vehet az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzésében;
 • közreműködik a testület hatáskörébe tartozó kötelezettségvállalások előkészítésében, önkormányzati vállalkozások (társulások) tapasztalatainak értékelésében;
 • közreműködik nemzetközi kapcsolatok előkészítésében;
 • ellátja a képviselő-testület hatáskörébe tartozó választási, kinevezési ügyekkel kapcsolatos szavazás ügyviteli, lebonyolítási feladatait;
 • javaslatot tesz a polgármester illetményének, alpolgármester tiszteletdíjának emelésére;
 • közreműködik a képviselő-testület munkáját érintő ügyrendi, jogi feladatok ellátásában;
 • nyilvántartja és ellenőrzi a polgármester és a helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatát;
 • kivizsgálja a polgármesternél kezdeményezett önkormányzati képviselővel szemben összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezést;
 • az építési telkek vevőinek kijelölése, telek visszavásárlás;
 • munkanélküliség alakulásának áttekintése;
 • segíti a helyi foglalkoztatást javító kezdeményezéseket;
 • véleményezi a képviselő-testület által tárgyalandó, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztéseket.

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagjai

 • Dr. Sáska Sándor (elnök)
 • Dr. Nagy István Zoltán
 • Dr. Kaszásné Sarkadi Anna
 • Rikter Ferencné
 • Nagyné Kiss Anita

 

Szociális és Egészségügyi Bizottság

Feladata az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata alapján

 • Közreműködik az egészségügyi és szociális feladatok ellátásához kapcsolódó ügyekben;
 • figyelemmel kíséri az etnikai kisebbségek jogainak érvényesítését;
 • segíti a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat.

Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjai

 • Dr. Kaszásné Sarkadi Anna (elnök)
 • Dr. Sáska Sándor
 • Boldoghné Kiss Ágnes
 • Kunkli Ferencné
 • Szabóné Gál Gabriella

 

Települési és Mezőgazdasági Bizottság

Feladata az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata alapján

 • A helyi mezőgazdaság alakulásának áttekintése;
 • a mezőgazdaságból élőket érintő kérdések megtárgyalása;
 • véleményezi a településfejlesztési, rendezési tervet;
 • közreműködik a környezetvédelmi feladatokban;
 • segíti a köztisztasági, településtisztasági tevékenységet;
 • figyelemmel kíséri az állattenyésztés, állategészségügyi, növényvédelem főbb céljainak megvalósulását;
 • figyelemmel kíséri a kereskedelmi, szolgáltatási, lakossági igények kielégítését;
 • véleményezi a vízellátás, vízrendezési, csatornázási ügyeket;
 • segíti a helyi tűzvédelmi feladatokat;
 • figyelemmel kíséri a lakás- és helyiséggazdálkodási ügyeket;
 • véleményezi a temetőgazdálkodáshoz kapcsolódó ügyeket;
 • a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérlőinek kijelölése.
 • javaslatot tesz a vállalkozások élénkítésére vonatkozó önkormányzati intézkedés csomagra.

Települési és Mezőgazdasági Bizottság tagjai

 • Dr. Nagy István (elnök)
 • Kovács Gusztáv
 • Dr. Kaszásné Sarkadi Anna
 • Bartha Tibor
 • Apponyi Tibor
 • Husi István
 • Diczkó László

 

Megszakítás