Kezdőlap » Város » Egyházak

Kabai Református Egyházközség

Cím: 4183 Kaba, Szabadság tér 6.
Tel.: +36 (54) 460-722
Mobil: +36 (30) 597-0665 (Sohajda Mihály)
E-mail: postmaster@kabairefegyhaz.t-online.hu
Lelkipásztorok: Sohajda Mihály és Sohajdáné Csoma Zsuzsanna
Hivatali idő: hétfő-péntek: 9.00-12.00
Hétvégi elhalálozás esetén vasárnap, az istentisztelet után, 10.00-10.30-ig lehet temetési bejelentést tenni (csak református temetés esetén).

Kabán már az Árpádházi királyok alatt is volt templom. Zoltai György térképe szerint 1220-ban Szabolcs vármegyében, Kaba egyházas hely, ez azt jelenti, hogy temploma is volt. 1569-ben a Vár utcában falakkal és árokkal körülvett templom volt, mely a török időben kisebb ostromot is kibírt. 1660-ban Szejdi pasa serege a települést felperzselte, erre a sorsra jutott a templom is, mely már akkor református templom volt. A visszatérő lakosok valószínűleg ezt a templomot rendbe hozták, hogy a vallási hitüket gyakorolni tudják.

A kuruc kor után, Kabai Dániel prédikátorsága idején, 1736-ban kezdték építeni a második-templomot, mely toronnyal együtt 1744-re készült el. A templom tornya négy fiatornyos, fa toronysisakú volt. Ezt a tornyot 1851-ben – a zsindelyes toronytetőt- nagy szélvész megrongálta, a zsindelyt leszaggatta. Helyreállítás során a torony új kiképzést kapott. 1856-ban a toronysüveget és a négy kis tornyot lebontják, a falait egy emelettel megemelték, fölé három méteres bádogsisak került.

Az első világháború idején, 1919. április 25-én este 9 órakor, 96 ágyúlövést adtak a községre a románok. Másnap az utcai harcok után, az iskola előtt ágyukkal lőtték a templomot. Helyreállítása 1920-ban, Dávidházi János esperes-lelkész idején történt. Ekkor kapott támpillért a torony sarkain. A második világháború idején is találatot kapott a torony. A Csonkapál dűllőből irányított ágyuk lőtték az épületet, ezért összerogyott, alázuhant a toronytető. A templom is, de főleg a torony is oly nagymértékben sérült, hogy a hajdúsisakot helyreállítani nem lehetett. Újjáépítés során kapta a jelenlegi formáját. Az Országos Műemlék Bizottság a legutóbbi torony befejező részt, a klasszicizáló toronytörzshöz nem tartotta stílszerűnek, s ezért a megadott útmutatások alapján, új terv benyújtását kérte. Az újabb tervet Martsekényi Imre építészmérnök és Lipták Mihály építész készítették el, Bódi Imre debreceni kőművesmester kivitelezte. Papp Géza lelkipásztor, akkor szedte ki a toronygombból az emlékiratokat, melyeket a Lelkészi Hivatal őriz. A helyreállítás Gonda Ferenc és Nemes Ferenc tervei alapján, a tűzvigyázó torony kialakításával 1956-ban történt.

Az első orgonát 1878-ban Kerékgyártó István építette, ezt később eladva, a második orgonát, Kovács Sándor és neje Bölönyi Klára adományából, 1895-ben Országh Sándor építette be. Ez az orgona a II. világháború idején tönkrement. A jelenlegi orgonát 1957-ben Erdős József építette, a régiből a használható alkatrészek beépítésével, Sári Kálmán hagyatékából.

A 36 méter magas toronyban három harang van. 1937-ből 1215 kg-os, 1960-ból 500 kg-os, 1979-ből 351 kg-os. Az 1215 kg-os harang felirata: „Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek és én megnyugoszlak titeket.” Máté 11.

Fennállása során sok viszontagságon esett át az építmény, különösen a torony szenvedett sokat, és kényszerült formájában is a változtatásra. Összefogás eredményeként sikerült újjá és széppé tenni a templomot. Megérdemelten vált műemlékké a több mint 260 éves építmény.

2000 óta két lelkipásztor, Sohajda Mihály és Sohajdáné Csorna Zsuzsanna a presbitérium segítségével vezetik és irányítják Kaba egyházi életét. A Kabai Hírmondóban kiemelt irodalmi tevékenységet folytatnak.

Római Katolikus Egyházközség

Cím: 4183 Kaba, Báthori utca 3. | 4150 Püspökladány, Bajcsy-Zsilinszky utca 1.
Tel.: +36 (54) 451-125
Plébános: Lupsa Tamás
Szentmise: minden vasárnap és ünnepnap 11.30-től

  • A római katolikus templom 1989-90-ben épült egy régi kápolna helyére. A felszentelése 1990. szeptember 8-án történt, melyet Gyulai Endre Szeged-Csanádi megyéspüspök végzett. 1993. május 31-től a Debrecen-Nyíregyháza Egyházmegye fennhatósága alá került.
  • A templom titulusa (védőszentje): Magyarok Nagyasszonya.
  • A Berettyóújfalui Esperesi kerülethez tartozik (esperes: Spillinger Ferenc István, derecskei plébános).
  • A Püspökladányi római katolikus plébánia fíliája Kaba, a mindenkori Püspökladányban székelő plébános látja el az egyházi teendőket.
  • Kaba lakosságához viszonyítva 363 római katolikus, és 41 görög katolikus ember él az egyházközségben.

Baptista imaház

Cím: 4183 Kaba, Petőfi Sándor utca 4.
Tel.: +36 (20) 886-3523
E-mail: komaromitibor@freemail.hu
Web: kaba.baptist.hu
Lelkipásztor: Komáromi Tibor

Istentisztelet: szerda: 9.00 | vasárnap: 10.00 és 17.00
Imaóra / Bibliaóra: péntek: 19.00
Imaóra és vasárnapi iskola: vasárnap: 9.00

Kabán már az 1900-as évek elején volt egy kicsiny baptista gyülekezet. A kezdeti összejöveteleket magánházaknál tartották, a Molnár család adott helyet az öt-hat fős csoportnak. Hívőkké főként a szegényebb családokból lettek az emberek. Amikor 10-15 főre nőtt a gyülekezet, áttették a gyülekezeti összejövetelek helyét Orosz Sándor lakásába, az első bemerítések pedig Debrecenben történtek. Egyre többször felmerült az igény egy imaház építésére, mivel egyre több érdeklődő jött el az alkalmakra. Orosz Sándor fia, Orosz László idejében, a – századforduló közepén – vettek egy nagyon egyszerű parasztházat, ami a mai imaház helyén állt. Az imaházzá történő átalakítási munkálatokat a gyülekezet tagjai közösen végezték, az irányítás fő munkálatait Orosz László végezte. Bemerítő medence kialakítására külső okok miatt nem került sor, így a bemerítések Hajdúszoboszlón és Berettyóújfaluban történtek.

A tagság létszáma ekkorra már 45-50 főre duzzadt. A gyülekezet nagyságát, erejét, és a működés erősségét bizonyítja, hogy önálló énekkaruk és zenekaruk volt. Az 1900-as évek vége felé a vályogból épült imaház állaga azonban megromlott. 1983-ban az akkori lelkipásztor (Szilágyi Sándor) fia Szilágyi Zsolt alkotta meg az új ház terveit. Még abban az évben lebontották a korábbi épületet, és megkezdődött az építkezés. Az alapkövet április közepén Laszkovszky János az akkori egyházelnök helyezte el, a környékbeli lelkipásztorok és a helybeli elöljáróság jelenlétében. Az építkezés minden munkálatát, közös összefogással, társadalmi munkában végezték. Az új imaházban sikerült kialakítani egy csempézett bemerítő medencét is.

Hisszük, hogy Isten ma is munkálkodik Kabán, ennek egyik bizonyítéka az, hogy szinte minden évben megmozdulhat a bemerítő medencében a víz. A kabai lakosok közül is eljutnak emberek bűnös, elveszett életük felismerésére, a Jézus Krisztus bűnöket megbocsátó és a Szent Lélek által új életet adó erejének megragadásához. Küldetésünk az, hogy Jézus Krisztus parancsa szerint: hirdessük az evangéliumot (jó hírt) minden embernek, itt Kabán is.
„Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és reánk bízta a békéltetés igéjét. Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel! Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne.” Pál második levele a Korinthusiakhoz 5. rész 19-21-es versek