Kezdőlap » Város » Oktatási intézmények

Oktatási intézmények


Óvoda » | Iskola »


Kabai Óvodák

Hétszínvirág Óvoda

4 óvodai csoport, 100 férőhely

Cím: 4183 Kaba, Batthyány utca 8.
Tel.: +36 (54) 460-391
E-mail: postmaster@ovodakaba.t-online.hu
Web: kabaiovoda.hu
Intézményvezető:
Janka Zsoltné

Napsugár Óvoda

3 óvodai csoport, 75 férőhely

Cím: 4183 Kaba, Rákóczi utca 79.
Tel.: +36 (54) 460-220
E-mail: postmaster@ovodakaba.t-online.hu
Web: kabaiovoda.hu
Intézményvezető: 
Janka Zsoltné

Sápy Lajos néptanító 1885. február 12-én a tanügy előmozdítása céljából közjegyzői okiratba foglalta, hogy “Szükség lévén Kabán oly kisdedóvodára, melynek egyedüli feladata a kisdednek veszélytől való megóvása, rendreszoktatás és a gyermeki ártatlan nemes ápolása, amelyben tehát rendszeres tanításról szó sem lehet – óvodai helyiségül és gyakorló kertül adom a kabai evangélium szerint reformált egyháznak halálom után azt a hármas udvart, mely a kabai 2469. sz. telekjegyzőkönyvben 475. 4765 és 463. 464 helyrajzi számok alatt kizárólag nevemre vannak felvéve.” Ennek köszönhetően 1897-ben 120 gyermek befogadására alkalmas óvoda kezdhette meg a működését. A gyermek létszám csökkenése miatti 2006-os megszűnéséig a későbbiekben ez lett az 1-es számú, majd Tölgyfa Óvoda, 75 férőhellyel.
1954-ben átadásra került a “Pircsi” néven közismertté vált 2-es számú Óvoda, mely az 1980-ban történt felújítását, bővítését követően ma Hétszínvirág Óvodaként fogadja a város kisgyermekeit, négy óvodai csoportban, 100 férőhelyen. 1960-ban pedig megnyílt a 3-as számú Óvoda, mely az eredeti épület lebontása után 1985-től a korábban pártszékházként funkcionáló, átalakított épületben ma Napsugár Óvodaként, három csoportban, 75 férőhelyen szintén fogadja az óvodásokat. A mai társadalmi elvárásoknak megfelelő, racionális működtetés változásokat hozott a közelmúltban is az intézmény életében, ugyanis 2007. augusztus 1-jén megalakult Kaba, Báránd és Sáp Település Óvodai Intézményi Társulása. Azóta a fenntartók társulási formában működtetik Kaba székhellyel a napjainkra immár négy települést összefogó óvodáit, mivel 2008. augusztus 1-jétől Tetétlen is csatlakozott az intézményi társuláshoz. A társulási megállapodásban és a jogszabályokban előírtak szerint a munkáltatói, gazdálkodási feladatokban korrekt, átlátható együttműködést alakítottunk ki, a szakmai önállóság megőrzése mellett. Jelenleg így a városban Kabai Óvoda néven hét csoportban, 175 férőhellyel biztosítjuk a településen élő kisgyermekek teljes körű óvodáztatását.

A nevelő-oktató munkában felkészült, gyermekszerető, innovatív óvodapedagógusok, logopédus és dajkák gondoskodnak a gyerekek személyiségének komplex fejlesztéséről, a sikeres iskolakezdéshez szükséges kompetenciák kialakításáról. Óvodáink épülete egyre inkább korszerűsítésre szorul (nyílászárók, fűtés, vizesblokkok), de környezetük így is igényes és rendezett, külső-belső felszereltsége megfelelő, bővülő, a gyermekek fejlődését-fejlesztését jól szolgáló. Pedagógiai gyakorlatunkat gyermekközpontúság vezérli, az óvodában minden és mindenki a gyermekért van. A gyermekszeretet nálunk a gyermek feltétlen tiszteletét jelenti, alázatot a gyermekkel szemben (“belőled még minden lehet”), és jelenti a senki másra át nem hárítható felelősséget azért, hogy minden egyes óvodásunk lehetőségeihez és képességeihez mérten maximálisan fejlődhessen. Kiemelten kezeljük az egészséges életmódra nevelést, a környezettudatos magatartás megalapozását, a hagyományőrzést.

Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében befogadjuk a bármilyen hátránnyal küzdő és a sajátos nevelési igényű kisgyermekeket is. Segítjük őket hátrányaik leküzdésében, igyekszünk biztosítani a tárgyi és személyi feltételeket a speciális szükségletük kielégítéséhez, optimális fejlődésükhöz. A korszerű pedagógiai célokat, feladatokat is megfogalmazó Helyi Nevelési Programunk gyakorlati megvalósításában erre törekszünk, jó kapcsolatot ápolva külső-belső partnereinkkel, a szolgáltatásainkat igénybevevők és a fenntartónk által is elismerten.

Sári Gusztáv Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Cím: 4183 Kaba, Kossuth utca 2.
Tel.: +36 (54) 460-335 | +36 (54) 460-362
E-mail: iskolatitkar@kaba-iskola.t-online.hu
Web: altisk-kaba.edu.hu
Intézményvezető: Gyányiné Székely Viola

Kaba gyermekeinek 1-8. osztályos alapfokú nevelési, oktatási intézménye, melynek őse hosszú ideig a református egyház iskolájaként működött, majd állami iskola lett. Az iskola több évszázados története arra kötelez bennünket, hogy nevelő- és oktatómunkánkban kiemelt figyelmet fordítsunk a lakóhely és a nemzet történelmének, hagyományainak megismertetésére, a haza iránti szeretet felébresztésére, a különféle világnézetű emberek cselekvő együttélésének gyakoroltatására. Ilyen indíttatásból vette fel iskolánk 2000. augusztus 28-án ünnepélyes keretek között a kabai születésű Sári Gusztáv, Apáczai Csere János-díjas tanár, tanító, igazgató, tanfelügyelő, vezető szakfelügyelő, szaktanácsadó, tankönyvíró nevét.

Iskolaépületeink városunk központjában helyezkednek el tágas udvarokkal, elegendő zöldterülettel. A legújabb épületet 1977-ben, a legrégebbi épületet, a Kultúriskolát pedig 1927-ben adták át mint iskolát és kultúrotthont. A Kossuth utca 2. szám alatti központi iskolai épület az önkormányzat megvalósításában, pályázati projekt keretében az iskola épülethatékonysági és épületenergetikai fejlesztése keretében a 2018/2019-es tanévben szépült meg. A 2017-ben átadott B típusú tornacsarnok segít a mindennapos testnevelés feladatának ellátásában. Az iskolában a korszerű oktatás támogatására nyelvi labor, számítógépes termek, könyvtár, interaktív táblák, tanulói és tanári laptopok és tabletek állnak rendelkezésre. Az általános iskolában 35, míg a művészeti iskolában 5 pedagógus tanít (2021-2022-es tanév)

A 2005/2006. tanévtől művészeti oktatás is folyik iskolánkban. 2007. augusztus 1-jétől mikrotérségi társulás jött létre Kaba, Báránd és Sáp települések között az oktatási feladatok ellátására, majd 2008. augusztus 1-jétől csatlakozott az intézményfenntartó társuláshoz Tetétlen is. 2010. augusztus 1-jétől a művelődési házzal bővült az intézmény (Általános Művelődési Központ). 2013. január elsején új korszak kezdődött, hiszen az intézmény fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ lett. 2013. szeptember 1-jétől viseli az iskola a jelenlegi nevét. A Püspökladányi Tankerületi Központ, majd 2017. február 1-jétől a Berettyóújalui Tankerületi Központ a fenntartó.

Skip to content