Kaba Város Önkormányzatának felhívása az EFOP-1.2.11-16-2017-00056 számú Esély-otthon – Kabai fiatalok helyben maradásának ösztönzése keretében lakhatás biztosítására

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 150/2022.(VIII.25.) önkormányzati határozat alapján pályázatot hirdet a kabai fiatalok helyben maradásának ösztönzése keretében lakhatás biztosítására.

A bérelhető ingatlanok:

 • 4183 Kaba, Iskola utca 6/A.
 • 4183 Kaba, Iskola utca 6/B.

I. A pályázók köre és feltételei

Kaba Város Önkormányzata olyan 18-35 év közötti pályázókat kíván támogatni, akik az alábbi feltételeknek együttesen megfelelnek:

 • foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkezés,
 • 35 év alatti életkor,
 • a támogatást igénylő nem lehet vezető tisztségviselője az önkormányzatnak, nem lehet tagja a képviselő-testületnek, valamint nem lehet a Ptk. szerinti
  közeli hozzátartozója sem az önkormányzat vezető tisztségviselőjének, sem a képviselő-testület tagjának,
 • a kedvezményezett/kedvezményezettek kiválasztását követően legkésőbb a bérbe adásról szóló megállapodás megkötéséig állandó lakóhellyel rendelkezik/rendelkeznek az ingatlanban.

II. A pályázat tartalmi elemei

A lakások iránti kérelemhez szükséges csatolni a kérelmező életkorát igazoló irat (személyazonosító igazolvány vagy lakcímet igazoló hatósági igazolás) másolatát, a kedvezményezett kiválasztását követően, legkésőbb a bérbe adásról szóló megállapodás megkötéséig az ingatlanban létesített állandó lakcímet igazoló hatósági igazolás másolatát.

III. A pályázattal elnyerhető támogatás

A lakhatási támogatást elnyerő pályázó maximum 24 hónapig lehet kedvezményezettje a meghirdetett ingatlannak. A kedvezményezettet lakbérfizetési
kötelezettség nem terheli.

IV. A kedvezményezettet terhelő kötelezettségek

 • rezsi költség fizetése
 • lakás és berendezési tárgyak rendeltetésszerű használata
 • az ingatlan környezetének tisztántartása
 • az ingatlan igénybevételének első évben minimum egy alkalommal közösségi célú önkéntes tevékenység végzése, az önkormányzat fenntartásában működő bármelyik intézményben, vagy az önkormányzat, illetve intézményei által szervezett programban. Az önkéntes tevékenység megvalósulását a kedvezményezett a tevékenységet biztosító által kiállított igazolással/szerződéssel és fotóval a megvalósulást követő 8 napon belül igazolja, amit a Polgármesteri Hivatal titkárságán kell leadnia.

V. Egyéb információk

A bíráló bizottság ugyanazon lakásra több kérelmező közül történő kiválasztás esetén előnyben részesíti a 30. életévet el nem érőket.
A bíráló bizottság döntéséről a pályázók írásbeli értesítést kapnak. Az önkormányzat a nyertes pályázóval megállapodást köt.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. október 10.

A pályázatok benyújtásának módja, helye:

 • Személyesen: Kabai Polgármesteri Hivatal (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) titkárságán
 • Postai úton: Kabai Polgármesteri Hivatal (4183 Kaba Szabadság tér 1.) címére
 • Elektronikusan: E-papír szolgáltatáson (https://epapir.gov.hu/)  keresztül saját ügyfélkapujával bejelentkezve, Kaba Város Önkormányzatot kiválasztva, vagy a polghiv@kaba.hu e-mail címre

A pályázati kérelem itt letölthető, vagy személyesen átvehető a Kabai Polgármesteri Hivatalban.

Skip to content